Naši lidé

ANO Praha 2 - seznam našich lidí

JUDr. Petr Novotný

32 let, patentový zástupce, právník | ANO 2011

Ing. Jiří Krejčí

53 let, podnikatel | ANO 2011

Bc. Jan Kolář

33 let, pedagog, podnikatel | ANO 2011

Mgr. Jan Voráček

31 let, marketingový specialista | ANO 2011

Mgr. Karel Stibor

55 let, manažer pro řízení prodeje, podnikatel | ANO 2011

Program

1.

Oblast ekonomická a investiční

Možná to zní jako politické klišé, ale zásadním článkem pro zdravý rozvoj městské části je důsledná správa finančních prostředků s péčí řádného hospodáře. Najdeme způsoby, jak snížit náklady na provoz úřadu městské části nikoliv na úkor jeho zaměstnanců, či kvality péče o občana, ale optimalizací správy majetku a nákupu služeb.

Ne každý umí všechno. Proto hodláme rozhodovat o dlouhodobých projektech majících vliv napříč několika volebními obdobími s co největší otevřeností a po konzultaci s odborníky v daných oblastech. Příkladem budiž zamezení neustálého otevírání či zavírání jeslí a mateřských školek čistě na základě ekonomické výhodnosti, bez ohledu na očekávaný demografický vývoj a sociální dopad.

Praha 2 nejsou jen Vinohrady a okolí Karlova náměstí. Nezapomínáme ani na naše okrajové části - Nusle, Podskalí, Albertov. I tam bydlí lidé, pro které musí být Praha 2 příjemným místem pro život. Podpoříme výstavbu a rekonstrukce bytů, omezíme vytváření nadbytečných kancelářských prostor.

Transparentní pravidla pro privatizaci obecních bytů za současného zachování dostatečného počtu bytů v majetku městské části pro účely sociálního bydlení, to je pro nás samozřejmost.

Ptáte se, jak na to? Stačí důsledná kontrola refundací nájemného do obnovy bytového fondu či kontrola návratnosti investic do objektů určených pro veřejnou soutěž. Provedeme důkladný audit movitého i nemovitého majetku MČ Prahy 2 a na základě jeho výsledku se zasadíme o efektivnější rozdělení financí z rozpočtu.

2.

Oblast bezpečnosti a dopravy

Každý z nás se chce cítit v místě svého bydliště bezpečně. Prosadíme smysluplné vymezení činnosti městských strážníků v ulicích Prahy 2 a učiníme veškeré možné kroky k zamezení zneužívání strážníků městské policie jako prostředníků „parkovací a odtahové“ mašinerie.

V našem zájmu je také nalezení uspokojivého řešení dopravy vzhledem k existenci dálničního průtahu městskou částí. Provedeme důkladnou analýzu situace po dokončení vnějšího okruhu Prahy a tunelu Blanka, která velmi pravděpodobně počty vozidel v centru města pozitivně ovlivní. Dopravě v Praze 2 ulehčí i prodloužení plánované trasy D pražského metra ze stanice Náměstí Míru přes Náměstí Bratří Synků.

Jsme velmi hustě zastavěná městská část. Proto myslíme na ekologii a zdraví občanů a zasadíme se o vybudování monitorovaných parkovacích míst pro cyklisty a rozšiřování sítě cyklostezek či turistických a naučných tras.

MČ Praha 2 má zavedený velmi úspěšný program omezující hazardní hry. Chceme v tomto trendu pokračovat a odmítáme jakékoliv pokusy o znovu-zavedení heren na území Prahy 2.

3.

Oblast zdraví a sportu

Dokud je člověk zdravý, neuvědomuje si obvykle, jak málo stačí, aby bylo všechno jinak. Proto podpoříme na území naší městské části zdravotní programy a zařízení poskytující občanům preventivní kontroly a konzultace. Zasadíme se o kontrolu zajišťování a vykazování prevence, předepsaných zdravotních prohlídek a laboratorních vyšetření zdravotníkem a to i na úrovni magistrátní.

Chceme pořádat pravidelné, časově nenáročné a účelové pohybové aktivity pro pracující lidi s minimem pohybu, stejně jako volnočasové sportovní aktivity pro všechny věkové kategorie a skupiny obyvatel, včetně rodin s dětmi, seniory a handicapované. Zkrátka cílené aktivity za účelem podpory zdravého životního stylu. 

Zajímají nás možnosti vytváření menších lokálních dětských hřišť s využitím vnitroblokových prostorů, pravidelný a kvalitní úklid stávajících i nových hřišť a především využití městské policie pro zvýšení bezpečnosti a důslednou kontrolu těchto prostor. Inspirujeme se i v zahraničí a podpoříme výstavbu veřejných sportovišť malého a středního rozsahu, resp. kreativních a ekologických venkovních fitness parků.

Jsme to, co jíme, proto podpoříme a rozšíříme pořádání farmářských trhů, případně také malé místní prodejny kvalitních potravin, které nabídnou zboží od českých pěstitelů a chovatelů.

4.

Oblast kultury

Nejen prací je člověk živ. Vnímáme citelný pokles zájmu o kvalitní kulturu. Pro obrácení tohoto trendu podpoříme příspěvkové organizace zřizované městskou částí i ZHMP, jako jsou divadla, galerie atd., ale samozřejmě za přímé a důsledné kontroly rozpočtu.

Budeme pokračovat v pořádání již etablovaných a obecně pozitivně hodnocených kulturních a sportovních akcí pro veřejnost při využití stávajících veřejných ploch městské části. Pokud to bude jen trochu v našich silách, chceme pořádat volnočasové aktivity na zajímavých místech s uměleckým doprovodným programem pro všechny věkové kategorie. Nabízí se třeba kulturní využití náplavky Rašínova nábřeží v rámci probíhající „Studie pražských břehů“. 

Aktivně se zapojíme do pořádání STREETART akcí, tedy využití veřejných prostor k prezentaci uměleckých děl a různých uměleckých souborů. Podpoříme celopražské akce s možností využití oblastí spadajících pod úřad MČ Praha 2.

5.

Oblast sociální

Prioritou je pro nás zajištění příznivých životních podmínek pro rodiny s dětmi, pro seniory a pro handicapované občany. Zasadíme se o zřízení pro-aktivního sociálního poradenství pro občany ve svízelných životních situacích s využitím stávajících prostor v majetku městské části. Podpoříme zájmové a sociální činnosti pro starší spoluobčany a mezigenerační projekty zamezující izolaci seniorů.

Domovy pro seniory, geriatrické domovy se zvláštním režimem, domy s pečovatelskou službou, jesle, mateřské a základní školy musí mít takovou kapacitu, aby zajistily nabídku služeb odpovídající poptávce. Na území MČ Praha 2 jsou nyní pouze dvě fungující zařízení typu DZR a mají velmi omezenou kapacitu. To je potřeba změnit a my to dobře víme a uděláme maximum proto, aby se tento stav zlepšil.

Podpoříme také projekty, které budou posilovat sociální integraci a vzájemné poznávání národnostních, náboženských a společenských komunit s většinovou společností. Nebudeme však podporovat takové projekty, které mohou představovat bezpečnostní riziko, či porušovat etické a morální principy demokratické společnosti a omezovat rovnost občanů před zákonem.

Chceme zavést a rozšířit školící služby MÚ, zejména s ohledem na zvyšování finanční gramotnosti občanů a základy všeobecné právní problematiky (závazky, exekuce, smluvní volnost k tíži slabší strany, apod.) a to i za využití terénních pracovníků a osobních asistentů.

6.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

V dnešní době je mateřská dovolená pro některé mladé rodiny po ekonomické stránce takřka likvidační. Zasadíme se o vybudování nových zařízení pro umístění dětí do 3 let a předškoláků na území MČ. Podpoříme, případně sami zorganizujeme prázdninové programy pro děti (letní příměstské tábory, využití v tu dobu uzavřených základních a mateřských škol, případně dalších prostor patřících organizacím zřizovaným nebo podporovaným MČ P2).

Všemi možnými způsoby zvýšíme podporu základnímu školství v oblasti výuky cizích jazyků, informačních technologií a mezinárodní spolupráce. Chceme aktivně přispět k informovanosti žáků o dění na úrovni městské části, města, státu, ale i EU již během studia na ZŠ. Neméně důležitou je aktivní podpora žáků MŠ a ZŠ vedoucí k zdravému životnímu stylu, pohybu a správnému stravování či hygienickým návykům a ekologickému smýšlení.

Líbilo by se Vám, kdyby městská část pořádala umělecké i sportovní soutěže mezi školkami a školami? Nám také! Chceme budovat kladný vztah mládeže k umění – podpoříme organizace uměleckých aktivit pro děti (divadélka, výstavy zdařilých výtvarných děl dětí z mateřských a základních škol, prezentace organizací zaměřených na rozvoj umělecky nadaných dětí), návštěvy divadel a jiných uměleckých vystoupení, výstav apod.

7.

Oblast životního prostředí

Ekologie je pro budoucí generace naprosto zásadní. Co nyní zasejeme, to sklidí naše děti. Vytvořením plánu městské zeleně (zejména v ulicích) s ohledem na vhodnost jednotlivých druhů dřevin vzhledem k problémům s úklidem, parkováním, náročnosti údržby a vznikajícím odpadem a znečištěním ze stromů a dřevin, ulehčíme obecnímu rozpočtu a přispějeme k lepšímu prostředí pro život.

Chceme zvyšovat podíl zeleně na maximální možnou míru, nesouhlasíme s nárůstem zastavěných ploch a úbytkem zeleně. Podporujeme zpřístupnění většiny zelených ploch, a pokud je to možné, vytváření například malých zahrad ve vnitroblocích. Navrhneme technická opatření pro snížení hlukové zátěže a prašnosti. Vhodnou výsadbou zeleně hodláme snižovat prašnost v okolí ulic, dětských hřišť a školních zařízení. Pro snížení prašnosti je důležitý též častější mokrý úklid ulic.

Budeme usilovat o zvýšení podílu tříděného odpadu a zvýšení počtu kontejnerů pro bio odpad a nápojové kartony. Všechno nemůžeme zvládnout sami, proto aktivně zapojíme do spolupráce občanská sdružení, která mají aktivní zájem udržet či zlepšit stav životního prostředí v městské části, ale i v sousedících oblastech.

A co považujeme za nejdůležitější? Aby součástí jakýchkoliv developerských a investičních projektů na území městské části byla jasně definovaná taková opatření, aby životní prostředí v okolí bylo lepší než před realizací daného investičního záměru. Zjednodušeně řečeno - každý nový projekt musí být přínosem pro všechny. Ze zahraničí víme, že to lze!

Akce

Kontakt

JUDr. Petr Novotný praha2@anobudelip.cz
předseda oblastní organizace
(+420) 601 392 681
Bc. Jan Kolář jan.kolar@praha2.info
místopředseda oblastní organizace
(+420) 775 110 262
Ing. Jiří Krejčí jiri.krejci@praha2.info
místopředseda oblastní organizace
(+420) 776 315 765